Rosebanks T-Shirt


    • fabric: cotton
    • s/m
    • length 61/63cm
    • hem 106/112cm